Anbi

—————————————————————————————————————————————————-

Fam vd Noort van Vijfaanboord.nl zijn uitgezonden vanuit de stichting Christengemeente Zierikzee/Noordgouwe

en hierbij onderdeel van stichting Christengemeente Zierikzee/Noordgouwe.

de gedoneerde bedragen zullen via deze website naar de ANBI rekening van de Christengemeente gaan en direct doorlopen naar de ANBI rekening van Mercy ships/Fam vd Noort

NL75ABNA0411467778, t.n.v Mercy Ships Rotterdam o.v.v 4527 Fam vd Noort.

“dit alles was nodig om het digitaal overmaken via de website mogelijk te maken”

—————————————————————————————————————————————————-

De belastingdienst heeft de stichting Christengemeente Zierikzee aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Hierdoor zijn uw giften voor Christengemeente Zierikzee/Noordgouwe aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Volgens de belastingdienst moet  stichting Christengemeeente Zierikzee worden gezien als kerkgenootschap.

Algemene gegevens
Statutaire naam: Stichting Christengemeente Zierikzee,
Statutaire zetel: Zierikzee
Opgericht: 17 november 1992 onder de naam Stichting “Vrienden van de Bijbel”. Op 26 januari 1996 is middels een statutenwijziging de naam gewijzigd in Stichting Christengemeente Zierikzee.
RSIN: 801260152
KvK: 41114785
Bank: NL25ABNA0620537531 of NL54INGB0004058304
Bezoekadres: Irenestraat 13 4316 BD Zonnemaire
Telefoonnummer:0111-402352
Mailadres: oudsten@christengemeentezierikzee.nl

Doelstelling van stichting Christengemeente Zierikzee
Uit de statuten artikel 2:
1. De stichting heeft als grondslag Gods onfeilbaar Woord, zoals dat is geopenbaard in de gehele Bijbel;
2. De stichting heeft ten doel de boodschap van het heilig evangelie bekend te maken; Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten van allerlei aard, persoonlijke Bijbelstudie en gebed, evangelisatiebijeenkomsten en alles wat in de meest ruime zin des woords begrepen dienstbaar is of kan zijn aan de doelstelling.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuursleden

Beleidsplan
De belangrijkste activiteiten zijn:
1. Beschikbaarstelling van ruimtes voor verkondiging van het evangelie, zoals samenkomsten, Bijbelstudies en de christelijke bibliotheek;
2. Het verstrekken van middelen t.b.v. evangelieverkondiging, zoals muziekinstrumenten en zondagschoolmateriaal;
3. Het financieel ondersteunen van gemeente- en evangelisatieactiviteiten op Schouwen-Duiveland, zoals een vrijwilligersvergoeding voor sprekers;
4. Het financieel ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten elders, waar draagvlak voor is binnen de Christengemeente;
5. Diaconale ondersteuning van degenen die dat nodig hebben, zoals het deels vereffenen van een schuld, of het betalen van een rekening.

De manier waarop de stichting geld werft
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties. Andere middelen komen minder voor.

Beloningsbeleid:
Vrijwilligers spelen een grote rol in de totstandkoming van de doelstelling. De stichting verstrekt soms een vrijwilligersvergoeding. Andere beloningen worden niet toegekend.

Activiteiten
Zie bijlage

Financiële verantwoording
Zie de resultatenrekening in bijlage hierboven